Vilkår for bruk:

1. Partsforhold

Kjøper: Disse vilkårene gjelder GullABC.no AS, med org.nr 919 534 583. GullABC.no AS har registrert sin virksomhet ved Follo politidistrikt og har nødvendige offentlige tillatelser, herunder godkjent offentlig brukthandelbevilling for kjøp og salg av edelmetaller. GullABC.no AS sitt virke er kjøp av gull (Au) i alle former i den hensikt å videreselge rent gull i større kvanta.

Selger: For å kunne inngå avtale med GullABC.no AS må kunden være fylt 18 år når avtalen signeres. Videre må kunden også være den rettmessige eieren av gjenstandene som selges. Kunden vil videre i vilkårene bli betegnet som selger. Selgers adresse og kontaktdetaljer fremgår av opplysninger gitt av selger selv i kjøpsavtalen.

2. Definisjoner

* «Gjenstand» refererer til de gullgjenstander som selger sender til GullABC.no AS ved å benytte den tilsendte og forsikrede returkonvolutten.
* «Avtalen» refererer til den tilsendte avtalen som selger må signere og sende sammen med gullgjenstandene til GullABC.no AS.
* «Gullkonvolutt» refererer til den forsendelsen som selger bestiller fra GullABC.no AS via internett, telefon eller SMS og som inneholder avtalen, vilkår, sikkerhetspose og ferdig frankert returkonvolutt.
* «Sikkerhetspose» refererer til sikkerhetsposen med egnet forsegling hvor kunden legger gjenstandene som kunden ønsker å selge til GullABC.no AS.

3. Gjennomføring av kjøpet

GullABC.no AS forplikter seg til å kjøpe gjenstandene dersom disse er i samsvar med kjøpsavtalen og de opplysninger som er gitt, samt at forsendelsen ikke er åpnet, skadet eller på annen måte ikke lukket som foreskrevet. Hvis varen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen, forbeholder GullABC.no AS seg retten til å ikke gjennomføre kjøpet. Avtalen er bindende for selgeren når varen er kommet frem til GullABC.no AS og betaling er gjennomført. Utbetaling skjer ved overføring til oppgitt kontonummer som selger skriver på kjøpsavtalen. Ved å benytte den ferdig frankerte konvolutten ved innsending av gull til GullABC.no tikommer det et verdivurderingsgebyr på opptill 30 kroner per gram. Det meste av dette beløpet dekker forsikringen på forsendelsen som er på opptil 100 000 kroner. Dersom kontonummer ikke er oppgitt korrekt, vil selgeren bli kontaktet. GullABC.no AS står ikke til ansvar for feil i overførsel av oppgjør hvis selger har oppgitt feil kontonummer i kjøpsavtalen.

4. Gjenstanden og taksering

Ved mottak av gjenstandene utfører GullABC.no AS en taksering. Det vil samtidig bli gjennomført en kontroll av gjenstandenes ekthet og karat. Ved mistanke om at deler av gjenstanden er av et annet materiale enn gull kan  det blir utført kjemiske,- og andre tester som kan medføre at gjenstanden vil bli montert fra hverandre. GullABC.no AS har ikke ansvar for eventuelle skader, forringelse eller verdireduksjon på gjenstanden som følge av en slik kontroll. GullABC.no AS forbeholder seg retten til å legge til et verdivurderings gebyr på opptiil 30 kroner per gram.

5. Pris, Garanti og forsikring

Priser følger enhver tid den gjeldende prislisten på nettstedet til GullABC.no AS. Prisene gjelder  ren gullmengde, det vil si ikke medregnet eventuell verdi av design, merkevare, steiner, andre metaller og lignende. Angitt pris for 24 karat gjelder bare for investeringsgull i form av godkjente barrer med tilhørende sertifikat. Når selger bruker bestillingsskjema for å bestille en gullkonvolutt fra GullABC.no , vil selger få tilsendt et passord som gir tilgang til kundeportalen. Inne på kundeportalen skal selger kunne  se alle våre priser samt avgifter for å enkelt kunne regne ut hvor mye  GullABC.no AS vil komme til å betale for gjenstandene som er sendt.  Hvis investeringsgull overstiger 30 gram, bes selger kontakte vår kundeservice for å avklare detaljer rundt et eventuelt kjøp. GullABC.no AS garanterer at alt gull som mottas blir raffinert og smeltet om.. Når selger benytter vedlagte sikkerhetspose til gjenstandene, returkonvolutt og har underskrevet avtalen og sendt i henhold til det som fremkommer i avtalen, vil forsendelsen være forsikret for inntil kr 100 000,- av GullABC.no AS.

Denne forsikringen er ment å gjelde fra returkonvolutten er levert på Posten og selger har mottatt kvittering, og frem til GullABC.no AS har mottatt og kvittert ut pakken fra Posten. Det er meget viktig at selger tar vare på kvittering for at forsikringen skal være gyldig.  Reklamasjon og krav på erstatning i forbindelse med skadet eller tapt forsendelse må fremsettes skriftlig Postens reklamasjonsavdeling og GullABC.no AS. Ved krav på erstatning må det fremsettes en beskrivelse av gjenstandene slik som utforming, karat og vekt samt bilder av gjenstandene for at eventuell forsikring skal kunne utbetales. Originalkvittering fra Posten og vilkårsdelen fra avtalen må fremvises av selger ved et eventuelt forsikringsoppgjør. Varens tiltenkte verdi fastsettes som brukt gull, ordinært norsk smykkegull 14k.

Gjenstander som sendes til GullABC.no AS på annen måte enn det som er angitt i avtalen, vil ikke bli erstattet. Returpakken er gyldig i et halvt år jfr. utløpsdato på etiketten på returkonvolutten. Benyttes returpakken etter angitt utløpsdato på etiketten, fraskriver GullABC.no AS sitt forsikringsansvar. Videre vil gjenstander som er sendt til GullABC.no AS på annen måte enn det som er angitt i avtalen ikke erstattes, og selger bærer det fulle og hele ansvaret for en slik forsendelse.

6. Retur

Selger har 14 dagers angrerett etter innsendingsdato og kan  i denne periodene kreve varen returnert. Hvis Selger ønsker å oppheve salget  etter at varen er sendt,  returneres gjenstandene i tilsvarende sikkerhetskonvolutt. Det vil da pålyde 249 kroner som må betales av selger før varen sendes. Dette er for å dekke forsikringskostnaden. Hvis det er mistanke om at selger ikke er den rettmessige eier av varen, vil varen bli returnert mot et postoppkrav på kr 298,-. Dersom varen ikke avhentes av selgeren, og varen blir returnert til GullABC.no AS, vil gjenstandenes verdi tilfalle GullABC.no AS i sin helhet etter en måned, uten at GullABC.no AS har ytterligere ansvar overfor selgeren. Hvis GullABC.no AS ikke kan imøtekomme selgers ønske om retur av varen innenfor angrefristen, vil GullABC.no AS utbetale en kompensasjon på det tidspunkt hvor kjøpsforpliktelsen ellers ville inntrådt ut ifra innsendte mengde og kvalitet på gull.

GullABC.no AS er ikke ansvarlig for  og heller ikke erstatningspliktig overfor selger dersom returnerte forsendelser kommer bort eller påføres skader.

7. Kontroll av opplysninger                                                       

Selgeren er innforstått med at GullABC.no AS har et ansvar for at selgeren er den rettmessige eier av gjenstandene. Selgeren samtykker derfor til at GullABC.no AS kan innhente nødvendige opplysninger samt kontrollere de opplysninger som selgeren gir, uavhengig av hvordan selgeren oppgir opplysningene .  GullABC.no AS forplikter seg til å ikke overlate slik informasjon til andre som ikke har et lovmessig krav på informasjonen.

8. Tyvegods og kriminell handling

GullABC.no AS er underlagt brukthandelloven, og er forpliktet til å gi Politiet innsyn i sin virksomhet. Enhver mistanke om misbruk, bedrageri eller forsøk på omsetning av tyvegods vil bli politianmeldt

9 Adresseendringer og meldinger

Meldinger som GullABC.no AS sender med brev til kunden, anses som mottatt senest syv dager etter sending dersom brevet er sendt til den adressen som kunden selv har oppgitt til GullABC.no AS. Meldinger som GullABC.no AS sender via E-post eller SMS til kunden anses som mottatt samme dag som meldingen ble sendt.

Ved varige adresseendringer etter at varen er innsendt, plikter selgeren uten opphold å gi GullABC.no AS beskjed om ny adresse, telefonnummer, e-postadresse og lignende. Adresseendringer skal sendes skriftlig til GullABC.no AS, Postboks 43, 1429 Vinterbro.

10. Uforutsette hendelser

Dersom uforutsette hendelser av enhver art, inkludert men ikke begrenset til, lovendringer, krigshandlinger, naturkatastrofer, streik eller terror eller lignende forhold,  såkalt force majeure, suspenderes GullABC.no ASs forpliktelser i henhold til denne avtale, uten at selgeren kan kreve noen form for kompensasjon.

11. Tvister

Tvister som oppstår mellom partene, og som ikke lar seg løse partene imellom, skal behandles i samsvar med norsk lovgivning.